Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Giang

0

Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Giang thuộc sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 91/QĐ-UB ngày 18 tháng 11 năm 2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Trụ sở chính Số 158 đường Xương Giang – TP. Bắc Giang Điện thoại: 0240 3 824 760 Fax: 0240 3540 408 Email: ttqtmtbacgiang@gmail.com Tài khoản số: 431.10.00.005389.2 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang. Mã số thuế: 2400 210 823 – 004

trung-tam-quan-trac-moi-truong-bac-giang

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu

– Trung tâm Quan trắc Môi trường có chức năng định kỳ quan trắc và giám sát các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) trên phạm vi toàn tỉnh, các khu vực phụ cận theo Chương trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
– Quan trắc, giám sát, phân tích, tổng hợp hiện trạng chất lượng môi trường và giám sát đột xuất về môi trường để đề xuất, kiến nghị các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
– Quan trắc chất lượng môi trường định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tham gia giám định môi trường trong các cuộc thanh tra, kiểm tra về môi trường, thực hiện các dự án hợp tác trong nước và quốc tế về môi trường theo quy định của pháp luật.
– Quan trắc và phân tích đánh giá các thành phần môi trường như: Không khí; Tiếng ồn; Đất; Nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải) phục vụ việc thu phí nước thải đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
– Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Báo cáo hiện trạng môi trường; Đề án bảo vệ môi trường; Cam kết bảo vệ môi trường; Dự án cải tạo phục hồi môi trường; Tư vấn lập hồ sơ cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; Hồ sơ xin phép khai thác nước; Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
– Tư vấn, chuyển giao các thiết bị phân tích, đánh giá các thành phần môi trường và công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường đất; Nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải); Không khí (khí thải, khí xung quanh, khí làm việc).
– Tổ chức quản lý tài chính, tài sản, nhân sự và các nguồn lực khác được giao phục vụ hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
– Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động về kỹ thuật môi trường, ký kết các họp đồng nghiên cứu, kinh tế kỹ thuật, hợp đồng lao động, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thuộc lĩnh vực.
– Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

Thông tin chi tiết xem trên website: http://tnmtbacgiang.gov.vn/