Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

0

Cảng Quảng Ninh là cảng biển nước sâu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đặt tại vị trí số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Với tổng diện tích mặt bằng cảng (Total port area): (bãi chứa hàng của 5 bến + 04 kho): 154.700 m2

Kho (Warehouse): Bến 5: 5.400 m2, trong đó kho CFS (of which, CFS): 4.600 m2

Bãi (Open storage):  142.000.m2, trong đó bãi chứa container (of which CY): 49.000 m2

Các bãi chứa hàng khác:

  • Bến số 6: 52.000m2
  • Bến số 5: 26.000m2
  • Bến số 1 và bến phụ: 15.000m2

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 75.000 Dwt với mớn nước phù hợp.

Một số hình ảnh quan trắc tại hiện trường

 Chủ dự án: EJC chi nhánh Quảng Ninh