Hoàn công các công trình xử lý môi trường của Công ty TNHH Hansol CNP Vina Công ty chuyên sản xuất sơn

0

Đoàn kiểm tra đi kiểm tra thực tế

Hệ thống xử lý khí thải

Hệ thống thu gom khí thải

Hệ thống xử lý khí thải

Chủ dự án: EJC chi nhánh Bắc Ninh