Quy chuẩn mới nhất thay thế QCVN 01-02/2009/BYT về chất lượng nước ăn uống

0

Ngày 14 tháng 12 năm 2018 Bộ Y Tế ban hành Thông tư 41/2018/TT-BYT về việc “Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”. Thông tư 41/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/6/2019.

Thông tư này thay thế cho Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT); Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) tiếp tục có hiệu lực để áp dụng cho các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này đến hết ngày 30/6/2021 khi Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt được ban hành và có hiệu lực.

Như vậy đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư này, đơn vị cấp nước có thể áp dụng một trong hai trường hợp là sử dụng QCVN này hoặc Chậm nhất đến ngày 30/6/2021 thì Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT được ban hành lần lượt theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT và Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

THÔNG-TƯ-05.2009.TT-BYT-BAN-HÀNH-QUY-CHUẨN-KỸ-THUẬT-QUỐC-GIA-VỀ-CHẤT-LƯỢNG-NƯỚC-SINH-HOẠT-DO-BỘ-Y-TẾ-BAN-HÀNH

THÔNG-TƯ-04.2009.TT-BYT-BAN-HÀNH-QUY-CHUẨN-KỸ-THUẬT-QUỐC-GIA-VỀ-CHẤT-LƯỢNG-NƯỚC-ĂN-UỐNG-DO-BỘ-Y-TẾ-BAN-HÀNH

Thông-tư-41.2018TT-BYT-về-Quy-chuẩn-kỹ-thuật-quốc-gia-và-quy-định-kiểm-tra-giám-sát-chất-lượng-nước-sạch-sử-dụng-cho-mục-đích-sinh-hoạt