Các văn bản mới nhất trong lĩnh vực môi trường

0

Các bạn làm trong lĩnh vực môi trường đều rất băn khoăn về các văn bản pháp luật còn hiệu lực hoặc thay mới trong lĩnh vực môi trường. EJC xin phép được bổ sung các văn bản mới nhất và còn hiệu lực trong vấn đề tư vấn môi trường.

+ Luật

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 7 thông qua ngày 23/6/2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

– Luật An toàn, Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNViệt Nam thông qua vào ngày 25 tháng 06 năm 2015.

– Luật đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIIIthông qua ngày 29 tháng 11 năm 2014;

– Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 7 thông qua ngày 18/6/2014;

– Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/5/2013.

– Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 6 thông qua ngày 29/11/2013;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC số 40/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2013;

– Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012;

– Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007;

– Luật PCCC số 27/2001/QH10 được Quốc hội Việt Nam khóa X, kỳ họp 9  thông qua ngày 29/6/2001.

+ Nghị định

– Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

– Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

– Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

– Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành điều luật an toàn, vệ sinh lao động.

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;

– Nghị định số 59/2015/ NĐ – CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Nghị định số 80/2014/NĐ –CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

– Nghị định 79/2014/NĐ-CP ban hành ngày 31/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.

– Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của luật tài nguyên nước ;

– Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Nghị định số 29:2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

– Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

– Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực kể từ ngày 05/8/2012;

– Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

+ Thông tư

– Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;

– Thông tư số 24/2016/TT – BYT ngày 30/06/2016 của Bộ y tế về việc Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

– Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh;

– Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH về việc ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

– Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 04 năm 2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

– Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

– Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

– Thông tư số 20/2013/TT-BCT quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

+ Quyết định

– Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

– Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc bắt buộc áp dụng TCVN về môi trường.

– Quyết định 2147/QĐ-Ttg ngày 17/12/2009 về phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

– Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động;

+ Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về xây dựng:

– Quy chuẩn xây dựng tập I (Phần Quy định chung và Quy hoạch xây dựng).

– QCXDVN 01:2008/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng.

– QCVN 07-1:2016/BXD – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp nước.

– QCVN 07-2:2016/BXD – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước.

– QCVN 07-5:2016/BXD – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp điện.

+ Về Phòng cháy chữa cháy

–  QCVN 06:2010/BXD – Quy chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/07/2010.

+ Về Môi trường:

– QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

– QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

– QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

– QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;

– QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

– QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung động;

– QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

– QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;

– QCVN 27:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc;

–  QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

– QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

– QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

– QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.

– QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

– QCVN 50:2013/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

– QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất;

– QCVN 01-41/2011/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật.

– TCVN 9362: 2012 – Thiết kế nền nhà và công trình.

– TCVN 9361: 2012 – Công tác nền móng – thi công và nghiệm thu.

– TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

– TCVN 6707:2009 – CTNH – Dấu hiện cảnh báo, phòng ngừa;

– TCXDVN 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế;

– TCVN 5326 – 2008: Quy phạm kỹ thuật bốc xúc mỏ lộ thiên.

– TCXDVN 394:2007: Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện – Phần an toàn điện

– TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.